Nuxt’u GitHub Sayfalarında Komut Satırı ile Yayına Alma

Nuxtjs projenizi github pages üzerinde yayınlayabilmek için öncelikle statik web sayfası olarak çalışması gerekmektedir. Modu statik ise github pages üzerinde sorunsuz yayınlayabilirsiniz.

Öncelikle push-dir paketini projenize yüklemeniz gerekiyor. Aşağıdaki komut ile push-dir paketini yükleyebilirsiniz.

npm install push-dir --save-dev

Daha sonra package.json dosyasına deploy komutunu ekleyelim. Branch olarak gh-pages adında bir branch oluşturduk. Deploy komutu gh-pages içine statik olarak siteyi build edecektir.

"scripts": {
"dev": "nuxt",
"generate": "nuxt generate",
"start": "nuxt start",
"deploy": "push-dir --dir=dist --branch=gh-pages --cleanup"
},

Aşağıdaki komutlarla sırasıyla generate edip yayına alabilirsiniz.

npm run generate
npm run deploy

Bu adımlarla NuxtJS projenizi GitHub üzerinde yayınlayabilirsiniz.

--

--

Senior Frontend Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store